• 13 ตค
  • sl002

ระเบียบ/ประกาศ/คำสั่ง/ข้อบังคับ

2559

กรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

คณะผู้บริหาร (รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ หัวหน้าภาค)