• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

ประวัติความเป็นมา

     สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 688  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2550  ได้อนุมัติให้มีการจัดตั้งสำนักงานสภามหาวิทยาลัย เพื่อมารองรับการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยให้เกิดความคล่องตัวมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

     1. เป็นหน่วยธุรการในการประสานงานและให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเฉพาะ

     2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (กพว.)

     3. เพื่อให้การสนับสนุนด้านข้อมูลแก่สภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง 

      4. ให้การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจากสภามหาวิทยาลัยสู่ประชาคมทั้งภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย 

      5. ดำเนินกิจการอื่น ๆ ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

          การดำเนินงานของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย  อยู่ภายใต้การกำกับของ      คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย

 

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย ภายใต้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่เป็นส่วนราชการมาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยยังคงเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน แต่มีระบบการบริหารจัดการที่มีความเป็นอิสระและมีความคล่องตัวสามารถจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระและความเป็นเลิศทางวิชาการ

การปรับโครงสร้างองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เริ่มต้นหลังจากการประกาศใช้พระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 โดยในช่วงแรกมหาวิทยาลัยได้มีประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ต่อมาได้มีประกาศ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2553 และประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 และสภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงานต่างๆ มาตามลำดับ ในช่วงปี พ.ศ. 2553 - 2554

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปรับโครงสร้างองค์กรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีกวาระหนึ่ง โดยในการประชุมครั้งที่ 751 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ได้ให้ความเห็นชอบโครงสร้างองค์กรใหม่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และให้ออกประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ส่วนงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2556 และได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

โดยสภามหาวิทยาลัยได้จัดกลุ่มหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้

1. หน่วยงานสนับสนุนด้านนโยบายและธรรมาภิบาล เป็นส่วนงานและหน่วยงานซึ่งมีภารกิจสนับสนุนการดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ประกอบด้วย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย และสำนักตรวจสอบ

2. หน่วยงานสร้างผลผลิตหลักตามวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย เป็นส่วนงานซึ่งมีภารกิจในการสร้างบัณฑิต ผลงานทางวิชาการ การบริการวิชาการและการบริการสังคม ประกอบด้วย คณะ สำนักวิชา วิทยาลัย และสถาบัน

           3. หน่วยงานส่วนกลางสนับสนุนการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย  เป็นส่วนงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการสร้างผลผลิตหลักของมหาวิทยาลัยและสนับสนุนการบริหารจัดการ รวมทั้งการแสวงหาทรัพยากรประกอบด้วยสำนักงานการทะเบียน สำนักงานวิทยทรัพยากร และสำนักงานมหาวิทยาลัย