• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

โครงสร้างสำนักงานสภามหาวิทยาลัย

โครงสราง สนง

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนกิจการของสภามหาวิทยาลัย และของคณะวุฒยาจารย์ คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งงานเลขานุการกิจ   งานสารบรรณ และภาระหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย จัดหน่วยงานภายในสำนักงาน ประกอบด้วย สำนักตรวจสอบ สำนักกิจการวุฒยาจารย์ ฝ่ายการประชุม สรรหา และแต่งตั้ง ฝ่ายการวิเคราห์และติดตามประเมินผล และงานบริหารทั่วไป ดังนี้ 

(1) สำนักตรวจสอบ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในตามกฎบัตรการตรวจสอบภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีภาระหน้าที่ในงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย และประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

(2) สำนักกิจการวุฒยาจารย์ เป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่อคณะวุฒยาจารย์ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ มีภาระหน้าที่ในงานเลขานุการกิจ การประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะวุฒยาจารย์ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

(3) ฝ่ายการประชุม สรรหาและแต่งตั้ง มีภาระหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินการของ     สภามหาวิทยาลัยในกิจการเลขานุการกิจที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การสรรหาและแต่งตั้ง รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย

(4) ฝ่ายการวิเคราะห์และติดตามประเมินผล มีภาระหน้าที่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสภามหาวิทยาลัย และงานเลขานุการกิจที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลผู้บริหาร และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนด การสนับสนุนการจัดทำ การทบทวนและการกลั่นกรองข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายสภามหาวิทยาลัย

                (5) งานบริหารทั่วไป มีภาระหน้าที่ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานทั่วไปของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัย