• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

ปฏิทินการประชุม

thumnail 18 6 60

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

       สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗๙๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ) ของสภามหาวิทยาลัย และ ๑๑ องค์กรกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน รวมทั้งหมด ๑๕ หน่วยรับการประเมิน

07042016113848