• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • 13 ตค
  • sl002

ปฏิทินการประชุม

thumnail 18 6 60

รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘

       สภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๗๙๐ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ได้พิจารณาเห็นชอบให้ดำเนินการเผยแพร่รายงานสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปีบัญชี ๒๕๕๘ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘ ) ของสภามหาวิทยาลัย และ ๑๑ องค์กรกำกับดูแลกิจการ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการเงิน คณะกรรมการนโยบายบุคลากร คณะกรรมการนโยบายวิชาการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต คณะกรรมการกิจการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง คณะวุฒยาจารย์ สภาคณาจารย์ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงานระดับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้แก่ อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้อำนวยการสถาบัน รวมทั้งหมด ๑๕ หน่วยรับการประเมิน

07042016113848

สภามหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

               เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ สภามหาวิทยาลัยได้จัดให้มีงานเลี้ยงต้อนรับกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิชุดใหม่และแสดงความขอบคุณกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง และเพื่อเป็นการแนะนำกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับและขอบคุณ ณ ห้อง ๑๑๑ อาคารมหาจุฬาลงกรณ์

12931022_10204597990148802_1498307844824614645_n.jpg

กรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมพิธีวันสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๙๙ ปี

          เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดงานครบรอบ ๙๙  ปีแห่งการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการนี้สภามหาวิทยาลัยโดย นายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมในพิธีต่างๆ การวางพุ่มถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระปิยมหาราชและสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พิธีตักบาตร พิธีถวายชัยมงคล ฯลฯ

 274701.jpg