• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

ทำเนียบนายกสภามหาวิทยาลัย

พระสารสาสน์ประพันธ์
๒๔๗๗ - ๒๔๗๘

นายนาวาเอก หลวงสินธุสงครามชัย
๒๔๗๘ - ๒๔๘๕

นายพันเอก ประยูร ภมรมนตรี
๒๔๘๕ - ๒๔๘๗

นายทวี บุณยเกตุ
๒๔๘๗ - ๒๔๘๘

พระตีรณสารวิศวกรรม
๒๔๘๘ - ๒๔๘๙

นายเดือน บุนนาค
๒๔๘๙ - ๒๔๙๐

นายเลื่อน ศราภัยวาณิช
๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
 

ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
๒๔๙๑

พลโท มังกร พรหมโยธี
๒๔๙๑ - ๒๔๙๒

พลตรี สวัสดิ์ สวัสดิ์รณชัย สวัสดิ์เกียรติ
๒๔๙๒ - ๒๔๙๔

นายเลียง ไชยกาล
 ๒๔๙๔

พลโท มังกร พรหมโยธี
๒๔๙๔ - ๒๕๐๐

พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์
 ๒๕๐๐

ม.ล.ปิ่น มาลากุล
๒๕๐๐ - ๒๕๐๑

จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์
 ๒๕๐๒ - ๒๕๐๖

จอมพล ถนอม กิตติขจร
๒๕๐๖ - ๒๕๑๔

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อรุณ สรเทศน์
๒๕๑๔ - ๒๕๑๕ (รักษาการ)

ศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ
๒๕๑๕ - ๒๕๒๑

ศาสตราจารย์ ดร.บุญรอด บิณฑสันต์
๒๕๒๑ - ๒๕๓๘

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เกษม สุวรรณกุล
๒๕๓๘ - ๒๕๔๔

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์
จรัส สุวรรณเวลา
๒๕๔๔ - ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 chairperson

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.
คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕ - ๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑

CC Pirom ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ 
ภิรมย์ กมลรัตนกุล
ตั้งแต่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๑