• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

image001

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์
นายกสภามหาวิทยาลัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. icon-phoneติดต่อ

president Bundhit

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. icon-phoneติดต่อ

AThongtong 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
E-mail: icon-phoneติดต่อ

 saharat

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

 ศรรตน

รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริรัตน์ แอดสกุล
ประธานสภาคณาจารย์
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 กาญจนารตน

คุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

กำจร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

 ณรงคศกด2

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

ทศพร 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
E-mail : icon-phoneติดต่อ

ธารษา2 

 ดร.ธาริษา วัฒนเกส
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

Banthoon01

คุณบัณฑูร ล่ำซำ
E-mail : icon-phoneติดต่อ

ประพจน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

 image012

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

preecha 

คุณปรีชา วัชราภัย
E-mail :   icon-phoneติดต่อ

 คณววรรณ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

วระศกด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
E-mail :  icon-phoneติดต่อ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. icon-phoneติดต่อ

 

ดร.อำพน กิตติอำพน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. icon-phoneติดต่อ

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน

Ake photo formal

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์ววัฒนา
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

จกรพนธ

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

 Pinraj Khajanusthiti

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

 

 รศ.ดร.พลกฤษ2

รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ  

 

 Narin

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ  

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจำ

PST 7852

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

อ.น.สพ.ดร.ทลดสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

สทธชย

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

สมชาย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

 

ดวงกมล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

242328

รองศาสตราจารย์ดุษฎี   สงวนชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
icon-phoneติดต่อ

 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Pomthong Malakul

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

icon-phoneติดต่อ

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

narongdech

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

สานักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 7 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3302

 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3680

สำนักงานสภาคณาจารย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจุลจักพงษ์  ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-7024 , 0-2218-7021

 

 

 

 

 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 14-18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม.
โทร. 0-2265-8400

 

สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 518/3 อาคารภาณุนี เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม 10332
โทร. 0-2255-2518 , 0-2250-0634

 

12/3 ซ.เกษมสันต์ 1 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน แขวงวังใหม่ กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2215-1979

สำนักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล
เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2282-8152 , 0-2281-0420

 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-4303

คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-8097

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-8117

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-87268

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-2417

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร. 0-2218-6309-10

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทร. 0-2218-2205

คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-6202

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนอังรีดูนังค์  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2256-4267

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-9658

สำนักงานมหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารจามจุรี 4 ชั้น 5 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3238

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารจามจุรี 4 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2218-3307