• ตึกจาม4
  • ป้ายด้านหน้า
  • sl002

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

รายนามคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

หมอภรมย

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ภิรมย์ กมลรัตนกุล
นายกสภามหาวิทยาลัย
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

president Bundhit

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
อธิการบดี
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

AThongtong 

ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง  จันทรางศุ
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
E-mail: 

 saharat

นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี
นายกสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
E-mail :  

 tun41

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์
ประธานสภาคณาจารย์
E-mail :  

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผู้ทรงคุณวุฒิ

 กาญจนารตน

คุณกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
E-mail :  

กำจร

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์กำจร ตติยกวี
E-mail :  

 ณรงคศกด2

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายสัตวแพทย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ชัยบุตร
E-mail :  

ทศพร 

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
E-mail :  

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง
E-mail : 

ธารษา2 

 ดร.ธาริษา วัฒนเกส
E-mail :  

Banthoon01

คุณบัณฑูร ล่ำซำ
E-mail : 

ประพจน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ
E-mail :  

 image012

คุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์
E-mail :  

preecha 

คุณปรีชา วัชราภัย
E-mail :   

 คณววรรณ

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ
E-mail :  

วระศกด

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ อุดมกิจเดชา
E-mail :  

ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรินทร์ เศรษฐมานิต
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ดร.อำพน กิตติอำพน
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงาน

Ake photo formal

รองศาสตราจารย์ ดร.เอก ตั้งทรัพย์ววัฒนา
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

จกรพนธ

รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ สุทธิรัตน์
 E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Pinraj Khajanusthiti

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นรัชฎ์ กาญจนัษฐิติ
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 รศ.ดร.พลกฤษ2

รองศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ แสงวณิช
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Narin

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุทธิกุล
 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

   

กรรมการสภามหาวิทยาลัย คณาจารย์ประจำ

PST 7852

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อ.น.สพ.ดร.ทลดสร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สทธชย

ศาสตราจารย์ ดร.สุทธิชัย อัสสะบำรุงรัตน์

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สมชาย

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สมชาย ธนวัฒนาเจริญ

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดวงกมล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงกมล ชาติประเสริฐ

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

กรรมการสภามหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานที่มิใช่คณาจารย์ประจำ

242328

รองศาสตราจารย์ดุษฎี   สงวนชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

Pomthong Malakul

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ปมทอง มาลากุล ณ อยุธยา

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.